Regulamin

Sekcja Pływania Sportowego działa w strukturach Uczniowskiego Klubu Sportowego 54 Delfinek w Bytomiu propagującego rozwój sportu (a w szczególności pływania) na terenie Miasta Bytom i okolic.

Regulamin Sekcji Pływackiej UKS NA FALI BYTOM

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1. Sekcja Pływacka Na Fali Bytom działająca jako Sekcja Sportowa UKS Na Fali Bytom
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Reptowskiej 86.
2. Zarząd – Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Na Fali Bytom
3. Członek – Członek UKS Na Fali Bytom, który złożył deklarację członkowską
oraz regularnie opłaca składki członkowskie.
4. Umowa – umowa pomiędzy UKS Na fali Bytom a rodzicem uczestnika zajęć, zawarta
w momencie podpisania deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu pierwszej składki
członkowskiej, określająca wzajemne relacje i oczekiwania obejmujące zakres
i warunki szkolenia pływackiego.
5. Składka członkowska – miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach Sekcji Pływackiej
UKS Na Fali Bytom
6. Okres rozliczeniowy – w przypadku zajęć w sekcji sportowej, okres rozliczeniowy
to miesiąc kalendarzowy.

Postanowienia szczegółowe:

 1. Sekcja pływacka Uczniowskiego Klubu Sportowego Na Fali Bytom finansowana jest przez:
  – rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska),
  – Miasto Bytom reprezentowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  – prywatne osoby i firmy,
 2. Na każdy rok kalendarzowy składkę członkowską ustala Zarząd.
  Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia zadecydowało:
  – W miesiącach lipiec-sierpień składki członkowskie nie będą pobierane;
  – W przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników
  Polskiego Związku Pływackiego;
  – W przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Klubu może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
  – Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki;
  – Składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym;
  – Składkę należy uiszczać najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca;
  – Wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto Sekcji Pływackiej –
  19 1050 1230 1000 0023 2233 2228,
 3. Pieniądze pochodzące ze składek oraz dotacji będą przeznaczone na cele statutowe
  UKS Na Fali Bytom :
  – opłacenie trenerów i instruktorów,
  – zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningu pływackiego,
  – dofinansowanie opłat startowych na zawodach,
  – opłaty statutowe w Polskim Związku Pływackim,
  – opłaty za wynajem basenu.
 4. O wysokości dofinansowania opłat na zawody decyduje Zarząd Stowarzyszenia
 5. W ramach składki członkowskiej i opłat treningowych zawodnik otrzymuje:
  – bezpłatne wejście na pływalnię na czas treningu,
  – opiekę trenerską,
  – dofinansowanie do opłat startowych,
  – sprzęt  sportowy podczas zajęć.
 6. Zawodnik sekcji pływackiej UKS Na Fali Bytom zobowiązany jest do:
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie Krytej Pływalni OSiR w Bytomiu,
  – przestrzegania regulaminu Sekcji Pływackiej oraz regulaminu siłowni,
  – punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem,
  – godnego reprezentowania klubu na zewnątrz
  – kulturalnego zachowania się na terenie basenu (dotyczy również holu pływalni,
  szatni, natrysków, ubikacji),
  – kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników pływalni, na której trenujemy,
  – wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
  – informowania o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy),
  – poinformowania o każdorazowym opuszczeniu niecki basenu (wyjście do łazienki, szatni),
  – kulturalnego zachowania się względem innych członków sekcji,
  – kulturalnego zachowania się na zawodach pływackich,
  – dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością klubu,
  – przychodzenia na trening w czystym, schludnym ubiorze,
  – posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania: czepka, klapek,
  stroju kąpielowego, ręcznika,
 7. Zawodnik sekcji pływackiej UKS Na Fali Bytom powinien:
  – rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,
  – brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
  – mieć dobre wyniki w nauce oraz dobrą opinię szkoły,
  – pomagać innym zawodnikom sekcji
  – być przygotowany do zawodów tzn. posiadać:, dwie pary strojów pływackich, czepek sekcji, koszulkę sekcji, okularki pływackie,
  – uczestniczyć w obozach sportowych,
 8. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących się do regulaminu sekcji poprzez:
  – upomnienie,
  – upomnienie w obecności rodzica,
  – upomnienie przy całej drużynie,
  – nie zgłoszenie do zawodów,
  – zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu,
  – skreślenie zawodnika z listy klubowej,
 9. Rodzice są zobowiązani do:
  – regularnego wpłacania składki członkowskiej – do 10 każdego miesiąca
  (po ustaleniach indywidualnych termin płatności może zostać przesunięty),
  – informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu
  (np. z powodu choroby, przy dłuższych nieobecnościach),
  – wyciągania konsekwencji wobec dziecka, które dostało upomnienie od trenera,
  – nie wchodzenia na teren basenu podczas trwania zajęć treningowych.
 10. Kierownik sekcji pomaga w prowadzeniu sekcji pływackiej po przez:
  – pomoc w sprawach organizacyjnych;
  – jest przedstawicielem rodziców
  – koordynuje pozyskiwanie środków od sponsorów.
 11. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów.
 12. Zarząd ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny oraz jakość szkolenia.
 13. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje
  prowadzący zajęcia
 14. Trenerzy sekcji decydują o naborze do sekcji.
 15. Zarząd UKS Na Fali Bytom może pomóc w zorganizowaniu badań lekarskich
  dla członków Sekcji Pływackiej.
 16. UKS Na Fali Bytom zobowiązuje wszystkich zawodników do posiadania ważnych badań lekarskich poświadczonych przez lekarza sportowego. W wypadku braku badań zawodnik może zostać niedopuszczony do zawodów a także  do treningów.
 17. Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem.
 18. Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach oznacza to, że rodzice i on sam zaakceptowali regulamin sekcji.
 19. Rozwiązanie umowy:
  – Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy.
  – UKS ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego regulaminu, Statutu Stowarzyszenia lub norm współżycia społecznego,
  – Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 20. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu.
 21. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w holu krytej.
 22. Rodzice mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków do Zarządu UKS Na Fali Bytom z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.
 23. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.
 24. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.